Správa 9/2016 z kontroly výberu príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ Kaméliová

Správa číslo 6/2016 o výsledku kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.09.2016

Správa číslo 5/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 5/2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.04.2016 a 31.05.2016

Správa o výsledku kontroly č. 1/2016

Správa o výsledku kontroly č. 2/2016

Správa o výsledku finančnej kontroly č. 3/2016

Správa č. 4/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 4/2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.02.2016

Správa č. 7/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov – odmeny poslancov

Správa č. 8/2016 o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 201

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.06.2016

X