Správy z vykonaných kontrol

2019

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.04.2019,14.05.2019 a 03.06.2019

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 19.02.2019

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 18.12.2018

Správa č. 2/2019 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2018

Správa č. 3/2019 z kontroly verejného obstarávania

2018

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.06.2018

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 11.09.2018 a 20.11.2018

Správa č. 6/2018 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2018

Správa číslo 5/2018 z kontroly zvereného majetku – ZŠ Železničná

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.0.2018

Správa č. 4-2018 z priebežnej kontroly plnenia uznesení

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.02.2018

Správa č. 3-2018 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2017

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 12.12.2017

Správa č. 2-2018 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2017

2017

Správa číslo 5-2017 z kontroly zvereného majetku – ZŠ Žitavská

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 19.09.2017

Správa číslo 6/2017 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2017

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.06.2017

Správa číslo 7/2017 z kontroly plnenia opatrení – poskytnuté dotácie v roku 2015

Správa 4/2017 z priebežnej kontroly plnenia uznesení

Príloha č. 1 k správe č. 4/2017

Príloha č. 2 k správe č. 4/2017

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 02.05.2017

Správa číslo 3/2017 z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu za rok 2016

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.02.2017

Správa číslo 2/2017 o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2016

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 13.12.2016

 

2016

Správa 9/2016 z kontroly výberu príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ Kaméliová

Správa číslo 6/2016 o výsledku kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.09.2016

Správa číslo 5/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 5/2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.04.2016 a 31.05.2016

Správa o výsledku kontroly č. 1/2016

Správa o výsledku kontroly č. 2/2016

Správa o výsledku finančnej kontroly č. 3/2016

Správa č. 4/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 4/2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.02.2016

Správa č. 7/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov – odmeny poslancov

Správa č. 8/2016 o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 201

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.06.2016

 

2015

S P R Á V A o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2015

S P R Á V A o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2015

S P R Á V A o výsledku kontroly č. 6/2015

S P R Á V A o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2015

S P R Á V A z priebežnej kontroly č. 8/2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 08.12.2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 11.09.2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.02.2015

Informácia ku kontrole formulácie uznesení z predchádzajúceho rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.04.2015

X