Práva a povinnosti kontrolóra

PRÁVA A POVINNOSTI KONTROLÓRA

Za osobu zodpovednú na vybavovanie podnetov v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je určená

Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka.
E-mail: kontrolor@vrakuna.sk
č.tel. : 02 / 40 204 883

Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním  protispoločenskej činnosti

Pravidlá kontrolnej činnosti,

Stanoviská miestneho kontrolóra,

Správy z kontrolnej činnosti,

Správy z vykonaných kontrol

X