Transparentná mestská časť Bratislava Vrakuňa

Na základe hodnotení Transparency international bol v r. 2014 zostavený rebríček 100 najväčších mestských samospráv na Slovensku z pohľadu ich otvorenosti, kvality poskytovania informácií a zavedených protikorupčných nástrojov. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa v tomto hodnotení ocitla na zúfalom 97. mieste.

Nové vedenie mestskej časti sa rozhodlo budovať a posilňovať dôveru obyvateľov mestskej časti voči svojim voleným predstaviteľom i zamestnancom miestneho úradu.

Starosta mestskej časti JUDr. Ing. Martin Kuruc a poslanci miestneho zastupiteľstva zachovávajú, budujú a posilňujú trend transparentnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Dôkazom ich aktivít je i prijatie dokumentu „Opatrenia na zvýšenie transparentnosti samosprávy (Protikorupčné minimum)

Etické kódexy volených predstaviteľov samospráv má podľa údajov Transparency international iba 22 samospráv. Predstavitelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 01.05.2016 prijali a stotožňujú sa s „Etickým kódexom volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“

Doteraz žiadna samospráva nemá zverejnené na webe majetkové priznania svojich poslancov. JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dobrovoľne zverejňuje majetkové priznanie starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 

Starosta a poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

JUDr. Ing. Martin Kuruc

starosta

  Bc. Michal Behúň

  riaditeľ pobočky banky

  predseda Komisie sociálnej

   PhDr. Stanislav Bruna

   odborník na eurofondy

   zástupca starostu

    Ing. Ľubomír Czaja

    energetický audítor

    predseda Komisie finančnej

     Ing. Tomáš Galo

     elektrotechnický inžinier

     podpredseda Komisie finančnej

      Ing. Michal Hrapko

      odborník na obstarávanie

      člen Komisie finančnej, člen Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

       Ing. Oľga Kubalíková

       ekonómka

       členka Komisie podnikateľskej a legislatívnej, členka Komisia pre kultúru a školstvo

        Ing. Ladislav Kugler

        projektový manažér

        predseda Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

         Ing. Anna Murcinová

         pedagogička

         podpredsedníčka Komisie sociálnej, členka Komisie pre kultúru a školstvo

          Mgr. Art. Jana Némethová

          riaditeľka umeleckej školy

          členka Komisie finančnej

           Bc., Mgr. Marek Pospíchal

           projektový manažér

           podpredseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie sociálnej

            Mgr. Pavol Prikryl

            publicista, novinár

            člen Komisie sociálnej, podpredseda Komisie pre kultúru a školstvo

             Ing. Zuzana Schwartzová

             manažérka

             členka Komisie finančnej, podpredsedníčka Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

              Ing. Milan Šindler

              konateľ spoločnosti

              predseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

               Ing. Juraj Štubniak

               manažér

               člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

                Ing., Mgr. Marek Zajíček

                projektový manažér

                člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, predseda Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

                  

                 V rámci zvýšenia informovanosti a možností participácie obyvateľov na rozvoji a budovaní mestskej časti sme pripravení v aktivitách pokračovať. Na našej webovej stránke sú zverejnené :

                 rozpočty, záverečné účty a výročné správy, zvukové záznamy všetkých zastupiteľstiev a zhromaždení, kontakty na poslancov, výsledky hlasovaní, materiály určené na rokovanie MZ faktúry, objednávky, zmluvy, EKS,  obchodné verejné súťaže atď.

                 Cieľom súčasného vedenia mestskej časti je úspešná implementácia protikorupčných opatrení do verejného života.