Transparentná mestská časť Bratislava Vrakuňa

Na základe hodnotení Transparency international bol v r. 2014 zostavený rebríček 100 najväčších mestských samospráv na Slovensku z pohľadu ich otvorenosti, kvality poskytovania informácií a zavedených protikorupčných nástrojov. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa v tomto hodnotení ocitla na zúfalom 97. mieste.

Nové vedenie mestskej časti sa rozhodlo budovať a posilňovať dôveru obyvateľov mestskej časti voči svojim voleným predstaviteľom i zamestnancom miestneho úradu.

Starosta mestskej časti JUDr. Ing. Martin Kuruc a poslanci miestneho zastupiteľstva zachovávajú, budujú a posilňujú trend transparentnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Dôkazom ich aktivít je i prijatie dokumentu „Opatrenia na zvýšenie transparentnosti samosprávy (Protikorupčné minimum)

Etické kódexy volených predstaviteľov samospráv má podľa údajov Transparency international iba 22 samospráv. Predstavitelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 01.05.2016 prijali a stotožňujú sa s „Etickým kódexom volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“

Doteraz žiadna samospráva nemá zverejnené na webe majetkové priznania svojich poslancov. JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dobrovoľne zverejňuje majetkové priznanie starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 

Starosta a poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

JUDr. Ing. Martin Kuruc

starosta

  • Tel: +421240204810
  • Location: Kosodrevinová 33, 821 07 Bratislava

Bc. Michal Behúň

riaditeľ pobočky banky

predseda Komisie sociálnej

PhDr. Stanislav Bruna

odborník na eurofondy

zástupca starostu

Ing. Ľubomír Czaja

energetický audítor

predseda Komisie finančnej

Ing. Tomáš Galo

elektrotechnický inžinier

podpredseda Komisie finančnej

Ing. Michal Hrapko

odborník na obstarávanie

člen Komisie finančnej, člen Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Ing. Oľga Kubalíková

ekonómka

členka Komisie podnikateľskej a legislatívnej, členka Komisia pre kultúru a školstvo

Ing. Ladislav Kugler

projektový manažér

predseda Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Ing. Anna Murcinová

pedagogička

podpredsedníčka Komisie sociálnej, členka Komisie pre kultúru a školstvo

Mgr. Art. Jana Némethová

riaditeľka umeleckej školy

členka Komisie finančnej

Bc., Mgr. Marek Pospíchal

projektový manažér

podpredseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie sociálnej

Mgr. Pavol Prikryl

publicista, novinár

člen Komisie sociálnej, podpredseda Komisie pre kultúru a školstvo

Ing. Zuzana Schwartzová

manažérka

členka Komisie finančnej, podpredsedníčka Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Ing. Milan Šindler

konateľ spoločnosti

predseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Ing. Juraj Štubniak

manažér

člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

Ing., Mgr. Marek Zajíček

projektový manažér

člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, predseda Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

 

V rámci zvýšenia informovanosti a možností participácie obyvateľov na rozvoji a budovaní mestskej časti sme pripravení v aktivitách pokračovať. Na našej webovej stránke sú zverejnené :

rozpočty, záverečné účty a výročné správy, zvukové záznamy všetkých zastupiteľstiev a zhromaždení, kontakty na poslancov, výsledky hlasovaní, materiály určené na rokovanie MZ faktúry, objednávky, zmluvy, EKS,  obchodné verejné súťaže atď.

Cieľom súčasného vedenia mestskej časti je úspešná implementácia protikorupčných opatrení do verejného života.

X