Materské školy

Materské školy

 

MŠ Kaméliováhttps://mskameliova.edupage.org/ office@mskameliova.sk02/45 245 962

0910 430 230

MŠ Kríkováwww.mskrikova.skm.koprdova@mskrikova.sk02/45 246 800

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole
na školský rok 2019/2020 bude prijímať v materských školách
od 08.04. – 11.04.2018 od 08:00 do 11:00 hod.
dňa 09. 04. 2018 aj od 13:00 do 15:00
len v priestoroch MŠ Kaméliová 10, Bratislava
a MŠ Kríková 20, Bratislava
Žiadame rodičov, aby prišli podať žiadosť spolu s deťmi.
Prosíme, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá je uverejnená na
https://mskameliova.edupage.org/
http://www.mskrikova.sk

 

Prijatie dieťaťa do materskej školy

 • O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy, pričom postupuje v súlade s § 5 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
 • Deti do materskej školy sa prijímajú spravidla od troch do šiestich rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ku ktorej sa prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu.
 • Prijímajú sa:
  priebežne, počas školského roka – písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá zákonnému zástupcovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania písomnej žiadosti,
  k začiatku školského roka – miesto a termín podania žiadosti zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove školy alebo iným obvyklým spôsobom v máji kalendárneho roka (presný termín v danom kalendárnom roku bude zverejnený na stránkach materských škôl) spolu s ostatnými podmienkami prijímania. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá rodičovi spravidla do 30. júna kalendárneho roka.
 • Riaditeľka prednostne prijíma všetky deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku. Pri vysokom záujme o zaškolenie dieťaťa uprednostňuje prijatie dieťaťa predškolského veku
 • Riaditeľka rozhoduje o prijatí dieťaťa na základe informácií o celkovej rodinnej situácii dieťaťa.

Adaptačný proces

Adaptačný pobyt dieťaťa je pobyt dieťaťa v materskej škole, počas ktorého si dieťa postupne zvyká na nové prostredie materskej školy.

 • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny.
 • Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
 • Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

Prevádzka materskej školy

Čas celodennej prevádzky určuje riaditeľ materskej školy po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí a so súhlasom zriaďovateľa.

Naše materské školy majú prevádzku v čase od 6:30 h – do 17:00 hod..

Počas letných prázdnin sa prevádzka preruší najmenej na tri týždne za predpokladu, že bude plne zabezpečené umiestnenie detí, ktorých rodičia v čase prerušenia prevádzky majú záujem o náhradnú materskú školu. Tým, že máme vytvorené materské školy s elokovanými triedami, je väčšinou jedno pracovisko v rámci subjektu otvorené a ostatné majú prevádzku prerušenú alebo si menšie právne subjekty čas prevádzky a jej prerušenia dohodnú medzi sebou.

Úhrada poplatkov za dochádzku

Poplatky za dochádzku do materskej školy určuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2017 zo dňa 01.07.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách. Bližšie informácie nájdete na webových stránkach škôl.

 • Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 € /jedno nezaopatrené dieťa.
 • Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
 • Príspevok materskej škole neuhrádza zákonný zástupca za dieťa, ak:
 • dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
 • dieťa je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
 • dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa iba pomernú časť určeného príspevku,
 • zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy lekárom vystavené potvrdenie, že dieťa má nariadenú špeciálnu stavu, riaditeľ môže tento príspevok znížiť o 50 %,
 • dieťa má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, môže riaditeľ materskej školy rozhodnúť o neuhrádzaní príspevku.
X