Projekt Naša škôlka – Náš kraj

Materské školy
MŠ Kaméliováwww.mskameliova.skms.kameliova@chello.sk02/45 245 962
MŠ Kríkováwww.mskrikova.skm.koprdova@mskrikova.sk02/45 642 095
Základné školy
ZŠ Rajčianskawww.zsraba.edu.skrajcianska@zsraba.edu.sk02/45 242 962
ZŠ Žitavskáwww.zs-zitavska.edupage.orgskola@zszitavskaba.edu.sk02/45 241 167
ZŠ Železničnáwww.zszelba.skoffice@zszelba.sk02/45 247 092
Gymnázium
Súkromné slovanské gymnáziumwww.ssg.sk info@ssg.sk02/45 640 011

 

 

Zápis žiakov do základných škôl
na školský rok 2018/2019 sa uskutoční

13.4.2018 piatok od 14,00 h  -18,00 h

14.4.2018  sobota od   8,00 h – 12,00 h  

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole
na školský rok 2018/2019 bude prijímať v materských školách

od 16.04. – 19.04.2018 od 08:00 do 11:00 hod.

dňa 16. 04. 2018 aj od 13:00 do 15:00 

len v priestoroch MŠ Kaméliová 10, Bratislava

a MŠ Kríková 20, Bratislava         

 Žiadame rodičov, aby prišli podať žiadosť spolu s deťmi.

Prosíme, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá je uverejnená na

http://www.mskameliova.sk/

http://www.mskrikova.sk

 

 

Pri odovzdaní žiadosti je potrebné priniesť na overenie údajov:

 • vyplnenú žiadosť, podpísanú obidvomi rodičmi, s potvrdením od lekára aj s údajom o povinnom očkovaní, prehlásenie obidvoch zákonných zástupcov
 • kópiu rodného listu dieťaťa
 • zdravotný preukaz poistenca (dieťaťa)
 • občianske preukazy zákonných zástupcov
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

Kritériá pre prijatie:

 • deti s odloženou školskou dochádzkou
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.08.2018
 • deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31.08. 2018
 • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy uprednostníme: deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Upozornenie:

dieťa musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, vypýta sa na WC, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude doručené najneskôr do 31. augusta 2018.

 

 

Základé školy

 

Povinná školská dochádzka

Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku. Je 10-ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Miesto a čas zápisu sú určené  všeobecne záväzným nariadením (VZN) mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2015 zo dňa 08.12.2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vždy spravidla na  druhý aprílový týždeňpiatok od 14,30 do 18,00 hodiny a v sobotu od 8,00 do 12,00 hodiny. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v základnej škole, do ktorej školského  obvodu trvalým  pobytom patrí, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, iba so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Riaditeľ školy je povinný dieťa s trvalým pobytom v jeho obvode prijať.

Školské obvody presne určuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2003 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

Riaditeľ rozhoduje o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Zákonný zástupca  je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa – dieťa má viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, zákonnému zástupcovi môže byť uložená pokuta do výšky 331,50 eura.

 

Organizácia základnej školy a školského roka

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sú plnoorganizované, čiže sú to školy so všetkými ročníkmi.

Vyučovanie sa člení na obdobie školského roka a školského vyučovania. Školský rok začína 1. septembra a končí 30. júna. Začiatok a koniec obdobia školského vyučovania a termíny školských prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné) určuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Sú zverejnené na stránke www.minedu.sk.

Vzdelávanie sa realizuje školskými vzdelávacími programami. Vypracovali si ich jednotlivé školy podľa predstáv a skúseností  pedagogických zamestnancov, podmienok a profilácie školy, záujmu a potrieb žiakov i rodičovskej verejnosti. Riaditeľ školy je povinný zverejniť školský vzdelávací program na verejne prístupnom mieste.

Základná škola sa člení na prvý a druhý stupeň. V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiak získa úspešným absolvovaním vzdelávania pre 1. stupeň základnej školy primárne vzdelanie  a úspešným absolvovaním vzdelávania pre 2. stupeň základnej školy nižšie stredné vzdelanie.

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradenie do nultého ročníka

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka môže riaditeľ rozhodnúť aj na návrh materskej školy, na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.   

Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.

Ak sa u žiaka, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie rozhodnúť o dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky.

Nultý ročník

Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré v súlade s platnou legislatívou k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosahujú školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

V Základnej škole na Žitavskej ul. č. 1, Bratislava máme otvorený nultý ročník.

 

Školské obvody 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadila na svojom území 3 školské obvody pre 3 základné školy, ktorých je zriaďovateľom. Upravuje ich VZN č. 1/2003 o určení školských obvodov základných škôl. Toto nariadenie upravuje postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vrakuňa.

sú určené Všeobecne záväzným  nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2003:

 

ZŠ Rajčianska

Bodvianska č. 1-21 a č. 2-4,

Jedľová č. 2-8,

Rajčianska č. 3 a č. 2-46,

Stavbárska č.l- 27, č. l/A, č. 25/A, č. 2- 6, č. 12-28, č. 34-60,

Toplianska č.1-9 a č. 2-30,

Toryská č.l- 27, č. 5/A, č. 2-46,

Vrubová č. 8-12, Č.12/A, č. 14

 

ZŠ Železničná

Arménska č.l, č.l/A, č. 3, č. 5, č. 7, č.11, č.15, č. 17, č. 2, č. 4, č. 6, č. 8, č.10 ,

Borovicová č. 1-9, č.l/A, Č.15,Č.19,Č. 2-12,

Brezová č.1-19, č. 3/A, č. 5/A, č. 21, č. 25, č. 29, č. 41, č. 51, č. 55, č. 57, č. 2-16,č.lO/A, Č.12/A,

Bučinová č; 2-14,

Čakanková, Čučoriedková č. 1-15, č. 17, č. 2-12, č. 16,

Domašská č. 1-17, č.l/A, Č.15/A, č.2-14,

Egrešová č. 3, Č.5/A, č. 2, č. 6, Č.2/A, Estónska č.1-23, č. 25, č. 27, č. 43-51,

Hradská č. 1- 43, č.l/A, č. 3/A, č. 3/B, č. 5/A, č. 5/B, č. 7/A, č. 9/A, č. 45-79, č. 59/A, č.81-87, č. 91-105, č. 27/A, 3/C, Č.5/C, Č.l/B, Č.l/C, Č.19/A, č.2-112, č.122-154, č. 2/A, Č.IO/A, č. 40/A, č. 54/A, Č.72/A, Č.78/A, Č.124/A, Č.124/B, Č.140/A,B,C,

Hrušovská č. 1-59, č. 3/A, č. 5/A, č. 23/A, č. 27/A, č. 3 l/A č. 2-20, č. 26, č.32-38, č. 46-56, č. 60-66, č. 6/A, č. 8/A,

Kaméliová č. 1-7, č.l 1-15, č.2, č.6-10, č.16.

Kríková č.l-7,č. 2-18,

Levanduľová, Majerská, Marhuľová, Mostná, Orgovánová, Orchideová, Platanová, Podunajská č. 38-54,

Podpriehradná č.l, č. 33, č. 35, č.l/A, č. 6, č.10,

Poľnohospodárska č. 1-3, č. 7-25, č. 43, č.65-79, č. 95, č. 111-119, č. 2-26, č. 2/A, č. 32-36, č. 86-96,

Prasličková,

Priehradná č. 1-37, č. 55-79, Č.9/A. č. 9/B, č. 59/A, č. 2-62, č.76, č.78, Č.20/A, Č.26/A,

Rajecká č. 1-15, č. 2-40,

Ráztočná, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Skoroceľová, Slnečnicová, Šípová, Šíravská, Železničná

 

ZŠ Žitavská

Bebravská č.1-5, č.7-11, č.2-34,

Bučinová č.16-18,

Čiemovodská č. 1-25, č. 2-6,

Čiližská č. 1, č. l/A, č. 2-42,

Dvojkrížna č. 1-9, č. 15, č. 2-6,

Hnilecká č. 1-23, č.2.

Jedľová č.1-5.

Poľnohospodárska č. 49, č. 51,č. 53,

Slatinská č. 3, č. 5, č. 9, č.l 1, č. 2- 36,

Vážska č. 1-23, č. 20-34,

Vŕbová č. 2-6,

Žitavská č. 1-5, č. 2-22

 

 

Materské školy

 

Prijatie dieťaťa do materskej školy

 • O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy, pričom postupuje v súlade s § 5 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
 • Deti do materskej školy sa prijímajú spravidla od troch do šiestich rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ku ktorej sa prikladá potvrdenie o zdravotnej  spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu.
 • Prijímajú sa:

– priebežne, počas školského roka – písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá zákonnému zástupcovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania písomnej          žiadosti,
– k začiatku školského roka – miesto a termín podania žiadosti zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove školy alebo iným obvyklým spôsobom v máji kalendárneho roka (presný termín v danom kalendárnom roku bude zverejnený na stránkach materských škôl) spolu s ostatnými podmienkami prijímania. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá rodičovi spravidla do 30. júna kalendárneho roka.

 • Riaditeľka prednostne prijíma všetky deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku. Pri vysokom záujme o zaškolenie dieťaťa uprednostňuje prijatie dieťaťa predškolského veku
 • Riaditeľka rozhoduje o prijatí dieťaťa na základe informácií o celkovej rodinnej situácii dieťaťa.

Adaptačný proces

Adaptačný pobyt dieťaťa je pobyt dieťaťa v materskej škole, počas ktorého si dieťa postupne zvyká na nové prostredie materskej školy.

 • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny.
 • Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
 • Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

Prevádzka materskej školy

Čas celodennej prevádzky určuje riaditeľ materskej školy po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí a so súhlasom zriaďovateľa.

Naše materské školy majú prevádzku v čase od 6:30 h – do 17:00 hod..

Počas letných prázdnin sa prevádzka preruší najmenej na tri týždne  za predpokladu, že bude plne zabezpečené umiestnenie detí, ktorých rodičia v čase prerušenia prevádzky majú záujem o náhradnú materskú školu. Tým, že máme vytvorené materské školy s elokovanými triedami, je väčšinou jedno pracovisko v rámci subjektu otvorené a ostatné majú prevádzku prerušenú alebo si menšie právne subjekty čas prevádzky a jej prerušenia dohodnú medzi sebou.

Úhrada poplatkov za dochádzku

Poplatky za dochádzku do materskej školy určuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2017 zo dňa 01.07.2017,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách. Bližšie informácie nájdete na webových  stránkach škôl.

 • Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 € /jedno nezaopatrené dieťa.
 • Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
 • Príspevok materskej škole neuhrádza zákonný zástupca za dieťa, ak:
 • dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky  v  hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
 • dieťa je  umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
 • dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo ak bola prerušená prevádzka    materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov; v týchto prípadoch   uhrádza zákonný zástupca dieťaťa iba pomernú časť určeného príspevku,
 • zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy lekárom vystavené potvrdenie, že dieťa má nariadenú špeciálnu stavu, riaditeľ môže tento príspevok znížiť o 50 %,
 • dieťa má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, môže riaditeľ materskej školy rozhodnúť o neuhrádzaní príspevku.

Stravovanie žiakov

Žiaci základných škôl sa majú možnosť stravovať v školských jedálňach, ktoré sú súčasťou základnej a materskej školy.

Školská jedáleň pri základnej škole a školská jedáleň pri materskej škole poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri základnej škole vo výške 3,00 €/mesiac uhrádza zákonný zástupca vopred spolu s nákladmi na nákup potravín.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri materskej škole vo výške 3,50 €/mesiac uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred spolu s nákladmi na nákup potravín. Tento príspevok uhrádzajú aj rodičia detí, ktoré si do materskej školy zo zdravotných dôvodov sami prinášajú vlastnú stravu.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne uhrádzajú zamestnanci materskej školy a základnej školy a cudzí stravníci všetkých vekových kategórií vo výške skutočných režijných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla. Výšku príspevku určí riaditeľ školy.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na režijné náklady školskej jedálne za dieťa alebo žiaka, ktorému bola priznaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (v zmysle Oznámenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o priznaní dotácie na stravu).

Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka a cudzím stravníkom nevracia.

 

Školský klub detí

Zabezpečuje pre žiakov podľa svojho výchovného programu činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. V prípade potreby zákonného zástupcu žiaka je v prevádzke i v čase prázdnin. Je súčasťou všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  a jeho činnosť je určená najmä pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Zákonný zástupca žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Mesačná suma predstavuje 15,00 €. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Ak zákonný zástupca žiaka  písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt žiaka v školskom klube detí.

 

X