Miestny úrad – kontakty

Organizačná štruktúra miestneho úradu

1. SEKRETARIÁT STAROSTU, PRIAMO RIADENÝ STAROSTOM
Sekretárka: Zuzana Lešická     
E-mail:  zuzana.lesicka@vrakuna.sk     
Telefón: +421 (2) 4020 4810, 4552 2892

2. ZÁSTUPCA STAROSTU
Referent: Ing. Zuzana Schwartzová     
E-mail:  zuzana.schwartzova@vrakuna.sk      
Telefón: +421 (2) 3237 3580

3. MARKETING A MÉDIA, EUROFONDY
Referent: Ing. Bystrík Žák     
E-mail:   bystrik.zak@vrakuna.sk    
Telefón: +421 (2) 3237 3580

4. REFERÁT PERSONÁLNEJ PRÁCE A MIEZD, PRIAMO RIADENÝ STAROSTOM
Referent: Ing. Zlatica Braunová
E-mail:  zlatica.braunova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4842

5. REFERÁT KRÍZOVÉHO RIADENIA, PRIAMO RIADENÝ STAROSTOM

6. MATRIČNÝ ÚRAD, PRIAMO RIADENÝ STAROSTOM
Referent: Gabriela Rajnová   
E-mail: gabriela.rajnova@vrakuna.sk     
Telefón: +421 (2) 4020 4886
Referent: Aneta Nojič
E-mail: aneta.nojic@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4831

7. EVIDENCIA A HLÁSENIE POBYTU OBČANOV, PRIAMO RIADENÁ STAROSTOM
Referent: Gabriela Zúbeková    
E-mail: gabriela.zubekova@vrakuna.sk    
Telefón: +421 (2) 4020 4806

8. STAVEBNÝ ÚRAD, PRIAMO RIADENÝ STAROSTOM

Vedúci: Ing. Jana Hanková
E-mail:  jana.hankova@vrakuna.sk  
Telefón: +421 (2) 4020 4881, 0911 545 541
Referent: Ing. Helena Pixová   
E-mail:  helena.pixova@vrakuna.sk    
Telefón: +421 (2) 4020 4865
Referent: Ing. Jana Gogová    
E-mail: jana.gogova@vrakuna.sk   
Telefón: +421 (2) 4020 4823, 0948 140 084
Referent: Ing. Jarmila Figurová   
E-mail:  jarmila.figurova@vrakuna.sk   
Telefón: +421 (2) 4020 4820
Referent: Magdaléna Šinkovičová   
E-mail:  magdalena.sinkovicova@vrakuna.sk  
Telefón: +421 (2) 4020 4881

9. PREDNOSTKA ÚRADU
Prednostka úradu : Ing. Lýdia Adamovičová     
E-mail: lydia.adamovicova@vrakuna.sk     
Telefón: +421 (2) 4020 4882, 0918 110 126

10. ODBOR PRÁVNY A SPRÁVY MAJETKU
Vedúci:  JUDr. Eva Fajnorová  
E-mail: eva.fajnorova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 3237 3577, 0903 577 772

REFERÁT SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
Vedúci: Mgr. Monika Dudová
E-mail: monika.dudova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 3237 3572
Referent:  Kamila Musilová
E-mail: kamila.musilova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 3237 3571

REFERÁT PRÁVNY A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Referent: Ing. Lucia Jánošíková
E-mail: lucia.janosikova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 3237 3578, 0902 119 209
Referent: JUDr. Pavol Kopál
E-mail: pavol.kopal@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 3237 3575

11. ODBOR VNÚTORNÝCH VECÍ
Vedúci: Mgr. Ing. Xénia Domaracká
E-mail: xenia.domaracka@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4840, 0948 969 444

REFERÁT HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY
Referent: Andrea Máleková
E-mail: andrea.malekova@vrakuna.skpodatelna@vrakuna.sk,    
Telefón: +421 (2) 4020 4811
Telefón: +421 (2) 4020 4889
Referent: Ing. Mariana Kaskötö
E-mail: mariana.kaskoto@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4846

REFERÁT ORGANIZAČNÝ A SPRÁVY REGISTRATÚRY
Referent: Andrea Tóthová
E-mail:  andrea.tothova@vrakuna.sk      
Telefón:  +421 (2) 4020 4811
Referent: Mgr. Denisa Sedmáková
E-mail: denisa.sedmakova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4836
Referent: Marián Šištík
E-mail: marian.sistik@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4811

12. ODBOR EKONOMICKÝ
Vedúci: Ing. Katarína Hillerová  
E-mail: katarina.hillerova@vrakuna.sk    
Telefón: +421 (2) 4020 4830, 0908 710 033

REFERÁT MIESTNYCH DANÍ, PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ A PLATOBNÉHO STYKU
Referent : Ing. Monika Jablonická
E-mail:  monika.jablonicka@vrakuna.sk  
Telefón: +421 (2) 4020 4833
Referent: Helena Tóthová
E-mail: helena.tothova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4839

REFERÁT ÚČTOVNÍCTVA, ROZPOČTU, EKONOMIKY ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH   ZARIADENÍ
Referent: Alexandra Kaňková   
E-mail: alexandra.kankova@vrakuna.sk    
Telefón: +421 (2) 4020 4834
Referent: Mária Vanáková
E-mail: maria.vanakova@vrakuna.sk    
Telefón: +421 (2) 4020 4837
Referent: Lenka Hirniaková
E-mail:  lenka.hirniakova@vrakuna.sk   
Telefón: +421 (2) 4020 4866

13. ODBOR REGIONÁLNEHO ROZVOJA  A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vedúci: Ing. Eva Hulalová
E-mail:  eva.hulalova@vrakuna.sk    
Telefón: +421 (2) 3237 3576, 0948 134 595

REFERÁT INVESTIČNÝ, PREVÁDZKY A ÚDRŽBY OBJEKTOV
Referent: Daniela Matejičková
E-mail: daniela.matejickova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 3237 3573, 0911 121 346
Referent: Ing. Ľubica Štefanková
E-mail: lubica.stefankova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 3237 3574

REFERÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA A DOPRAVY
Referent: Mgr. Margita Brynkusová
E-mail:  margita.brynkusova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4821, 0911 544 541
Referent: Zuzana Štvrtecká
E-mail:  zuzana.stvrtecka@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4826
Referent: Karin Hinza
E-mail:  karin.hinza@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4825

REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
Vedúci: Ing. Ján Lalík
E-mail: jan.lalik@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4524 5565, 0911 543 541
Referent:  Ingrid Kappelová
E-mail: ingrid.kappelova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4524 5565, 0948 076 618

14. ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY, ŠPORTU A SOCIÁLNYCH VECÍ
Vedúci: Mgr. Miroslava Galajdová
E-mail:  miroslava.galajdova@vrakuna.sk   
Telefón: +421 (2) 4020 4864, 0948 208 750

REFERÁT KULTÚRY, ŠPORTU A ŠKOLSKÝ ÚRAD
Referent: Mgr. Henrieta Dvorská
E-mail: henrieta.dvorska@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4812
Referent: Ing. Diana Botlová
E-mail: diana.botlova@vrakuna.sk
Telefón:  +421 (2) 4020 4868
Referent: Mgr. Magdaléna Bartáková
E-mail: magdalena.bartakova@vrakuna.sk
Telefón:  +421 (2) 4020 4860, 0905 318 777
Referent: Mgr. Ivana Matulíková
E-mail: ivana.matulikova@vrakuna.sk
Telefón:  +421 (2) 4020 4880

KNIŽNICA
Referent: PhDr. Tatiana Compelová
E-mail: tatiana.compelova@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4552 4047
Referent: Alena Stanová
E-mail: alena.stanova@vrakuna.sk  
Telefón : +421 (2) 4552 4047

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Referent: Veronika Kelemenová
E-mail: centrumtvorivosti@vrakuna.sk    
Telefón: +421 (2) 4020 4888
Referent: Oľga Kocková
E-mail: centrumtvorivosti@vrakuna.sk 
Telefón: +421 (2) 4020 4888

REFERÁT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A NÁJOMNÝCH BYTOV
Vedúci: Mgr. Iveta Pochlopeňová
E-mail: iveta.pochlopenova@vrakuna.sk   
Telefón: +421 (2) 4020 4887, 0910 996 337
Referent: Mgr. Zuzana Reisenbüchlerová  
E-mail: zuzana.reisenbuchlerova@vrakuna.sk     
Telefón: +421 (2) 4020 4884, 0911 115 715

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV
Pracovníčky: Alžbeta Pechová, Mária Vrábelová
Telefón: +421 (2) 5262 3202

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

DENNÝ STACIONÁR
Vedúci: Bc. Iveta Horváthová
E-mail: stacionar@vrakuna.sk 
Telefón: +421 (2) 3219 9989
Referent: Mgr. Alexandra Šelingerová  
Referent: Bc. Monika Francová  
Referent: Ivana Štubniaková  
Referent: Ladislav Horváth  
Referent: Mária Zemanová  
 

Informácia :

Za osobu zodpovednú na vybavovanie podnetov v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je určená

Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka.
E-mail: kontrolor@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4883, 0903 707 417

X