09.09.2019

Stavebné úpray v byte č.7 na obytnom panelovom dome Vážska u.č.15 v Bratislave, Pruskavec

Stavebné úpray v byte č.7 na obytnom panelovom dome Vážska u.č.15 v Bratislave Stavebník : Zdeněk Sklenář Pruskavec  
06.09.2019

Rozhodnutie z 27. 8. 2019 – dodatočné povolenie stavby Zasklenie terasy Podunajská 56/B pre stavebníčku Ing. Mária Kubičeková

rozhodnutie č. DP/2152/11702/2016/28/SU/KE,JG-53 (156/2019/JG) z 27. 8. 2019, obsahom ktorého je dodatočné povolenie stavby Zasklenie terasy Podunajská 56/B pre stavebníčku Ing. Mária Kubičeková
04.09.2019

Upovedomenie o odvolaní Slovenského pozemkového fondu Bratislava – SÚ-275/1114/2018-2019-Šin

Upovedomenie o odvolaní Slovenského pozemkového fondu Bratislava - SÚ-275/1114/2018-2019-Šin
28.08.2019

Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním, v novom prejednaní, vo veci stavby: „Rekonštrukcia rodinného domu“, Levanduľová ulica, parc.č. 2229/2, 2229/1, kat. úz. Vrakuňa

Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním, v novom prejednaní, vo veci stavby: „Rekonštrukcia rodinného domu“, Levanduľová ulica, parc.č. 2229/2, 2229/1, kat. úz. Vrakuňa Stavebníčka: Ing.Silvia Kleštincová
22.08.2019

Konanie o zmene účelu užívania časti stavby, bytový dom Rajecká č. 13

Konanie o zmene účelu užívania časti stavby, bytový dom Rajecká č. 13
23.07.2019

Rozhodnutie Stavebného úradu Bratislava-Ružinov, Vec: Územné rozhodnutie o umiestnení ( sánácia skládky CHZJD)

Rozhodnutie Stavebného úradu Bratislava-Ružinov, Vec: Územné rozhodnutie o umiestnení ( sánácia skládky CHZJD)
23.07.2019

Zverejnenie stavebných povolení zo dňa 26.03.2019 stavebné povolenie na novostavbu rodinného domu na pozemku parc.č.2331/2 č.2331/3 č.2331/4 na Podpriehradnej ul., stavebník Ivan Kmeť

Zverejnenie stavebného povolenia zo dňa 26.03.2019 stavebné povolenie na novostavbu rodinného domu „SO 03 EKODOM A2„ na pozemku parc.č.2331/3 kat.územie Vrakuňa na Podpriehradnej ulici v Bratislave Zverejnenie stavebného povolenia zo dňa 26.03.2019 stavebné povolenie na novostavbu rodinného domu „SO 01 EKODOM A1„ na pozemku parc.č.2331/4 kat.územie Vrakuňa na Podpriehradnej ulici v Bratislave Zverejnenie stavebného povolenia […]
22.07.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Stavebné úpravy v byte č.7 na obytnom panelovom dome na Vážskej ul.č.15 v Bratislave“

Oznámenie o začatí stavebného konania - „Stavebné úpravy v byte č.7 na obytnom panelovom dome na Vážskej ul.č.15 v Bratislave“ Stavebník: Zdeněk Sklenář Pruskavec
21.06.2019

Mestská časť Bratislava-Rača, stavebný úrad, stavba: Bytový dom so 107 bytovými jednotkami Bratislava-Vrakuňa, miesto stavby: Železničná ulica

Mestská časť Bratislava-Rača, stavebný úrad, stavba: Bytový dom so 107 bytovými jednotkami Bratislava-Vrakuňa, miesto stavby: Železničná ulica
13.06.2019

Rozhodnutie o umiestnení stavby, KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)

  Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 3: Stavba: „ KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)“ Stavebník:  Železnice slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Miesto st.:   v medzistaničnom úseku Ba Nové Mesto-Podunajske Biskupice, na trati Komárno Ba-Nové Mesto, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava   celý dokument príloha č.1
11.06.2019

Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí č.j.SU-1486/1511/2018-2019/Šin. zo dňa 22.05.2019

Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí č.j.SU-1486/1511/2018-2019/Šin. zo dňa 22.05.2019
29.05.2019

Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – prípojky, autobusový prístrešok, soc.zázemie

Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – prípojky, autobusový prístrešok, soc.zázemie
29.05.2019

Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I.časť: Rekonštrukcia parkoviska – stavebné povolenie

Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I.časť: Rekonštrukcia parkoviska - stavebné povolenie
28.05.2019

Oznámenie OÚ Bratislava, odd. štátnej vodnej správy o začatí stavebného konania na stavbu „ Tlaková splašková kanalizácia pre zónu 800 a Mototechnu“ – FELD, s.r.o.Oznámenie Okresného úradu Bratislava, odd. štátnej vodnej správy o začatí stavebného konania na stavbu „ Tlaková splašková kanalizácia pre zónu 800 a Mototechnu“ pre stavebníka FELD, s.r.o.

Oznámenie Okresného úradu Bratislava, odd. štátnej vodnej správy o začatí stavebného konania na stavbu „ Tlaková splašková kanalizácia pre zónu 800 a Mototechnu“ pre stavebníka FELD, s.r.o. Znievska 40, Bratislava
07.05.2019

Oznámenie o začatí územného konania, KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)

Oznámenie o začatí územného konania: Stavba: „ KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)“ Stavebník:  Železnice slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Miesto st.:   v medzistaničnom úseku Ba Nové Mesto-Podunajske Biskupice, na trati Komárno Ba-Nové Mesto, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava celý dokument
11.04.2019

Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32 v Bratislave, rozhodnutie, stavebné povolenie

Rozhodnutie - stavebné povolenie: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej ul. č. 32 v Bratislave “ Stavebník:  Ing. Zeno Kapišinský, CSc, Čiližská 32, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Čiližská 32,34, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 3576, 3577 celý dokument
11.04.2019

Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu, parc. č. 491/1-5, kat. územie Vrakuňa, rozhodnutie, stavebné povolenie

  Rozhodnutie, stavebné povolenie: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu “ Stavebník:  Ing. Miroslav Halička a Mgr. Dominika Haličková, Poľnohospodárska 26, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Poľnohospodárska 26, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 491/1-5 celý dokument
03.04.2019

Oznámenie o začatí územného konania, KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)

Oznámenie o začatí územného konania-informácia: Stavba: „ KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)“ Stavebník:  Železnice slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Miesto st.:   v medzistaničnom úseku Ba Nové Mesto-Podunajske Biskupice, na trati Komárno Ba-Nové Mesto, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava celý dokument
22.03.2019

Rozhodnutie OÚ Bratislava,OSŽP- odd.ŠVS č.OU-BA-OSZP2-2019/011507/1-DOK zo dňa 11.03.2019 o povolení skúšobnej prevádzky

Rozhodnutie OÚ Bratislava, OSŽP- odd.ŠVS č.OU-BA-OSZP2-2019/011507/1-DOK zo dňa 11.03.2019 o povolení skúšobnej prevádzky Stavba: Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava -Vrakuňa, Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave do ÚČOV Bratislava- Vrakuňa“ celý dokument
13.03.2019

Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32

„Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32 v Bratislave, oznámenie o začatí stavebného konania“ Oznámenie o začatí stavebného konania: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej ul. č. 32 v Bratislave “ Stavebník:  Ing. Zeno Kapišinský, CSc, Čiližská 32, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Čiližská 32,34, k.ú. Vrakuňa, parc. […]
X