29.12.2017

Dňa 29.12.2017 bude Matričný úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa otvorený do 11,00 hod

Dňa 29.12.2017 bude Matričný úrad  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa otvorený do 11,00 hod.
28.12.2017

Oznam o uložení zásielok pre Ľubomír Trnovec, Ľubica Baceková, Rastislav Bončo, Renáta Halanová, MODERN CEM s.r.o.

Oznam o uložení zásielok od :  28.12.2017 – do 13.1.2018 dokument oznámenie pre: Ľubomír Trnovec 1963 dokument oznámenie pre: Ľubica Baceková 1949 dokument oznámenie pre: Rastislav Bončo 1991 dokument oznámenie pre: Renáta Halanová 1974 dokument oznámenie pre: MODERN CEM s.r.o.
27.12.2017

List Ministerstva životného prostredia magistrátu

List Ministerstva životného prostredia magistrátu  
27.12.2017

Oznam o uložení zásielok pre Ivan Ištok, Branisla Ďorď, Rastislav Bončo

Oznam o uložení zásielok od :  27.12.2017 – do 12.1.2018 dokument oznámenie pre : Ivan Ištok, rok narodenia 1963 dokument oznámenie pre : Branisla Ďorď, rok narodenia 1972 dokument oznámenie pre : Rastislav Bončo, rok narodenia 1991
22.12.2017

Oznam úradných hodín pokladne počas vianočných sviatkov

Počas vianočných sviatkov bude pokladňa Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa otvorená dňa 27.12.2017 v čase od 7,30 do 17,00 hod. /V dňoch 28. a 29.12.2017 bude pokladňa zatvorená./
23.10.2017

Oznámenie o začatí výrubov, konanie

Začatie správneho konania: 2211/10177/2017/RRŽP/JO podľa § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti žiadateľa o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín- hrab a borovica na pozemku parcelné č. 1001/2 v k. ú. Vrakuňa z dôvodu ohrozovania rodinného domu, hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku prípadne zdravia ľudí pri silnom vetre. Začatie správneho konania: 2210/10037/2017/RRŽP/JO podľa § […]
28.09.2017

Verejná zbierka na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením a pre ľudí zo sociálne slabších rodín

Dňa 1.10.2017 bude Občianske združenie CESTA NÁDEJE A ŽIVOTA vykonávať v čase od 8.00 h do 14.00 h v našej mestskej časti formou predaja predmetov verejnú zbierku. Verejná zbierka je určená na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením a pre ľudí zo sociálne slabších rodín a je povolená Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo: SVS-OVS2-2017/027938 zo […]
02.08.2017

Oznam o štatistickom zisťovaní VZPS

Vybrané domácnosti v našej mestskej časti navštívi pracovník Štatistického úradu SR a preukáže sa služobným preukazom.
02.08.2017

Oznam o uložení zásielok

Oznam o uložení zásielky Peter Chrťan Oznam o uložení zásielky Martin Gábriš Oznam o uložení zásielky Ján Rigó
02.08.2017

Meteorológovia vydali najvyššiu výstrahu

Jav: Vysoké teploty Stupeň: 3. stupeň Trvanie javu: 3.8.2017 od 15:00 do 17:00 Výstraha: V okrese Bratislava sa OJEDINELE očakáva dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu 38 °C. Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť […]
02.08.2017

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 168

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 168 č. ÚR/1995/10092/2016/SÚ/JF-168, ktorým sa umiestňuje  stavba : káblová prípojka „OK Goldbeck Dvojkrížna 9 BA“, Slatinská ulica, Žitavská ulica a Dvojkrížna ulica, Bratislava, na parcelách č. 3551/12, 3551/34, 3554/2, 3554/3, 3601, 3610/8, 3610/9, 3670/8, 3670/9, 3670/1, 3668/3, 3667/1 a 3657, kat. územie Vrakuňa, navrhovateľ : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 […]
31.07.2017

Otváracie hodiny počas horúčav 1.8. až 4.8.

31.07.2017

Oznámenie o začatí konania o určenie pásma ochrany pre verejný vodovod a kanalizáciu

Oznámenie o začatí konania o určenie pásma ochrany pre verejný vodovod a verejnú kanalizáciu verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania - Ráztočná ul.
31.07.2017

Výstrahy pre okres Bratislava

Popis výstrahy Jav: Vysoké teploty Stupeň: 2. stupeň Trvanie javu: 1.8.2017 od 15:00 do 18:00 Výstraha: V okrese Bratislava sa OJEDINELE očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 - 36 °C. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a […]
28.07.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre anader, s.r.o.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta anader, s.r.o. Písomnosť je uložená na Daňovom úrade
28.07.2017

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Hasičský a záchranný  útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkov a ich ochrannom pásme na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
28.07.2017

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. SP/2175/11422/2016/SÚ/JF-21 zo dňa 21.04.2017 na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky – oddelenie ŠSS.  
27.07.2017

Oznam o uložení zásielok

Oznam o uložení zásielky Tibor Polgár Oznam o uložení zásielky Daniel Kučera Oznam o uložení zásielky Milan Hubál
26.07.2017

Oprava Priehradnej ulice

Vážení občania, od 1. 8.2017 sa plánuje realizácia - oprava Priehradnej ulice. Práce budú pozostávať z odfrézovania vrstvy asfaltovaného betónu zo starej vozovky a položenie nového krytu. Na vozovke sa vymedzí pás pre chodcov, ktorý bude vyznačený piktogramami. Pás vymedzený pre chodcov bude striedavo na jednej alebo druhej strane cesty. Na ceste budú vyznačené priechody pre chodcov […]
26.07.2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dlažbe bytu
X