Author Archives: admin

skladka_CHZJD
23 Mar
0

Oznámenie o začatí konania, skládka CHZJD

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže. Súčasťou Oznámenia o začatí konania je aj zverejnenie Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, ktorý je verejne prístupný na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa, pracovisko ...

Read More
kontajner
23 Mar
0

Zmena dátumu umiestnenia kontajnerov v rámci jarného upratovania

Z technických príčin bude v rámci jarného upratovania umiestnenie a odvoz kontajnerov z ulíc: Železničná, Priehradná, Hradská a Šípová presunutý na 25.3 do 27.3.2017 (sobota-pondelok). Inak sa zverejnený harmonogram nemení.     Jarné  upratovanie rok 2017 umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v ...

Read More
22 Mar
0

Dražba bytu na ul.Bučinová 2

Dražba bytu na ul.Bučinová 2

Read More
22 Mar
0

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Martina Frankovičová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Martina Frankovičová, rok narodenia 1976

Read More
22 Mar
0

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Ľubica Bačeková, rok narodenia 1949 Oznámenie o uložení zásielky – Peter Krošlák, rok narodenia 1967 Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Peller, rok narodenia 1958

Read More
22 Mar
0

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa oznamuje začatie konania o vydanie súhlasu na výrub drevín na základe žiadosti Miestneho úradu Bratislava-Ružinov o vydanie súhlasu na výrub 13 ks drevín zo zdravotných dôvodov, rastúcich na pozemkoch registra „C“KN parcelné č. 3163/1, 1240/19, ...

Read More
22 Mar
0

Pozor výluka

Vážení cestujúci, z dôvodu údržby železničnej trate obmedzí manažér železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky – jazdu vybraných vlakov spoločnosti RegioJet. Z tohto dôvodu bude zavedená náhradná autobusová doprava:   Streda 22.3. a Štvrtok 23.3. v úseku Veľký Meder – ...

Read More
22 Mar
0

Žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Novostavba skladových priestorov, Anízová ul.

Žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Novostavba skladových priestorov, Anízová ul.

Read More
22 Mar
0

Oznámenie o vykonaní povinnej jarnej deratizácie

Oznámenie o vykonaní povinnej jarnej deratizácie

Read More
21 Mar
0

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania č. ZAST/1555/4860/2015/SÚ/JF- 4

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania č. ZAST/1555/4860/2015/SÚ/JF- 4, zo dňa 15.03.2017, vo veci vydania stavebného povolenia na dopravnú stavbu – objekty :  SO – 101 Upokojené komunikácie – vnútroareálové  a SO – 102 Parkovanie Stavby : ARTCENTRO – Vrakuňa, I. etapa, ...

Read More