28.09.2017

Verejná zbierka na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením a pre ľudí zo sociálne slabších rodín

Dňa 1.10.2017 bude Občianske združenie CESTA NÁDEJE A ŽIVOTA vykonávať v čase od 8.00 h do 14.00 h v našej mestskej časti formou predaja predmetov verejnú zbierku. Verejná zbierka je určená na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením a pre ľudí zo sociálne slabších rodín a je povolená Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo: SVS-OVS2-2017/027938 zo […]
02.08.2017

Oznam o štatistickom zisťovaní VZPS

Vybrané domácnosti v našej mestskej časti navštívi pracovník Štatistického úradu SR a preukáže sa služobným preukazom.
02.08.2017

Oznam o uložení zásielok

Oznam o uložení zásielky Peter Chrťan Oznam o uložení zásielky Martin Gábriš Oznam o uložení zásielky Ján Rigó
02.08.2017

Meteorológovia vydali najvyššiu výstrahu

Jav: Vysoké teploty Stupeň: 3. stupeň Trvanie javu: 3.8.2017 od 15:00 do 17:00 Výstraha: V okrese Bratislava sa OJEDINELE očakáva dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu 38 °C. Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť […]
02.08.2017

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 168

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 168 č. ÚR/1995/10092/2016/SÚ/JF-168, ktorým sa umiestňuje  stavba : káblová prípojka „OK Goldbeck Dvojkrížna 9 BA“, Slatinská ulica, Žitavská ulica a Dvojkrížna ulica, Bratislava, na parcelách č. 3551/12, 3551/34, 3554/2, 3554/3, 3601, 3610/8, 3610/9, 3670/8, 3670/9, 3670/1, 3668/3, 3667/1 a 3657, kat. územie Vrakuňa, navrhovateľ : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 […]
31.07.2017

Otváracie hodiny počas horúčav 1.8. až 4.8.

31.07.2017

Oznámenie o začatí konania o určenie pásma ochrany pre verejný vodovod a kanalizáciu

Oznámenie o začatí konania o určenie pásma ochrany pre verejný vodovod a verejnú kanalizáciu verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania - Ráztočná ul.
31.07.2017

Výstrahy pre okres Bratislava

Popis výstrahy Jav: Vysoké teploty Stupeň: 2. stupeň Trvanie javu: 1.8.2017 od 15:00 do 18:00 Výstraha: V okrese Bratislava sa OJEDINELE očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 - 36 °C. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a […]
28.07.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre anader, s.r.o.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta anader, s.r.o. Písomnosť je uložená na Daňovom úrade
28.07.2017

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Hasičský a záchranný  útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkov a ich ochrannom pásme na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
28.07.2017

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. SP/2175/11422/2016/SÚ/JF-21 zo dňa 21.04.2017 na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky – oddelenie ŠSS.  
27.07.2017

Oznam o uložení zásielok

Oznam o uložení zásielky Tibor Polgár Oznam o uložení zásielky Daniel Kučera Oznam o uložení zásielky Milan Hubál
26.07.2017

Oprava Priehradnej ulice

Vážení občania, od 1. 8.2017 sa plánuje realizácia - oprava Priehradnej ulice. Práce budú pozostávať z odfrézovania vrstvy asfaltovaného betónu zo starej vozovky a položenie nového krytu. Na vozovke sa vymedzí pás pre chodcov, ktorý bude vyznačený piktogramami. Pás vymedzený pre chodcov bude striedavo na jednej alebo druhej strane cesty. Na ceste budú vyznačené priechody pre chodcov […]
26.07.2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dlažbe bytu
26.07.2017

Oznam o uložení zásielok

Oznam o uložení zásielky Marián Ištok Oznam o uložení zásielky Jana Rigová Oznam o uložení zásielky Peter Štekláč Oznam o uložení zásielky Vojtech Dancs Oznam o uložení zásielky Ivan Krutý
24.07.2017

Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva“

Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020" na životné prostredie
24.07.2017

Oznámenie o začatí výrubového konania – Mostná JUDR

Oznámenie o začatí výrubového konania - Mostná JUDR
21.07.2017

Bezplatná analýza vody v studniach vo Vrakuni

Vážení Vrakunčania, Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej analýze vody v našich studniach vo Vrakuni. V prvom kole bude vybraných 19 studní, ktoré Ministerstvo živ. prostredia otestuje. Prosíme Vás, tí, ktorí máte záujem o takéto bezplatne testovanie, pošlite mi na mail martin.kuruc@vrakuna.sk Vaše kontaktné údaje: meno, adresa a telefónne číslo. Podľa lokalít spoločne s […]
21.07.2017

Oznámenie o začatí výrubového konania, Železničná 62

Oznámenie o začatí výrubového konania, Železničná 62
19.07.2017

Aktuálne: Ministerstvo zvažuje pre skládku vo Vrakuni monitoring studní

https://www.bakurier.sk/aktualne-dianie/clanok-enviro-ministerstvo-zvazuje-pre-skladku-vo-vrakuni-monitoring-studni   Zároveň bol vytvorený nový mail vrakuna@enviro.gov.sk, na ktorom budú odborníci odpovedať na otázky všetkých obyvateľov.
X