Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32

„Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32 v Bratislave, oznámenie o začatí stavebného konania“

Oznámenie o začatí stavebného konania:
Stavba: „ Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej ul. č. 32 v Bratislave “
Stavebník:  Ing. Zeno Kapišinský, CSc, Čiližská 32, 821 07 Bratislava
Miesto st.:   Bratislava, Čiližská 32,34, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 3576, 3577

X