Rozhladňa v lesoparku – Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania

X