Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 174:

Stavba:  Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Vrakuňa, ul. Hradská, UO00092

Stavebník:  SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Miesto st.:  Hradská ul., Bratislava k.ú. Vrakuňa

dokument

thumbnail of Rozhodnutie o umiestneni stavby c. 174

X