Prihláška na letný tábor pre deti  2018

 

Vrakunský denný letný tábor 2018

 I. turnus  23.07. – 27.07.    

II. turnus 06.08. – 10.08.

POKYNY A PODMIENKY ÚČASTI

Dieťa bude potrebovať pohodlné športové oblečenie .

Strava – desiata, obed, olovrant a pitný režim na celý deň sú zabezpečené..

Nástup je možný od 7:30 hod.. v areáli Knižnice mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  Toplianska 5, následne si dieťa môžete vyzdvihnúť do 17:00 hod.. Denný program začína od 8:30 hod. a trvá do 15:00 hod..

Ak dieťa nemôže nastúpiť zo zdravotných dôvodov, je potrebné ich dokladovať lekárskym potvrdením, a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maximálne do piatich pracovných dní po skončení turnusu, organizátor si vyhradzuje právo vrátiť 80 % sumy poplatku za neabsolvované dni. Storno poplatok slúži na zaplatenie nevyhnutných nákladov. Neúčasť je potrebné nahlásiť najneskôr do 8:00 hod. na tel.č. 02/40204860.

Nedoporučujeme deťom brať si so sebou cenné  predmety. Za ich poškodenie, prípadne stratu organizátor nezodpovedá a škoda nebude uhradená.

Poplatok za letný tábor musí byť uhradený do 30.06.2018 v pokladni miestneho úradu  Šíravská 7   a kópiu úhrady za pobyt spolu s vyplnenou prihláškou je potrebné odovzdať osobne do 30.06.2018 Mgr. Bartákovej, č.d. 106, prízemie alebo zaslať mailom na adresu: magdalena.bartakova@vrakuna.sk.

Súčasťou prihlášky je „Čestné prehlásenie“, nahrádzajúce potvrdenie od lekára o vyhovujúcom zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je nutné odovzdať v deň nástupu spolu s „fotokópiou preukazu poistenca!“

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!!!

X