Vyhlásenie zámeru na predaj časti pozemku o výmere 20 m2 na Arménskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa