Návrh na predĺženie doby nájmu časti protihlukového múru, umiestneného na pozemku parc. č. 1225/1, k. ú. Vrakuňa na existujúce  reklamné zariadenia,  na dobu určitú v trvaní 5 rokov,  ako prípad  hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb.     o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov v prospech spoločnosť  REBLOK  a.s., so   sídlom Jelačičova 8,  821 08   Bratislava,   IČO: 35 700 700 .