Návrh na predĺženie doby nájmu časti protihlukového múru

X